Module:IPA/testcases/doc

E Victionario
Jump to navigation Jump to search

This is the documentation page for Module:IPA/testcases

All tests passed. (refresh)

Text Expected Actual Differs at
test_convert_ipa_to_xsampa:
Passed /ukrɑˈjɪnɑ/ /ukrA"jInA/ /ukrA"jInA/
Passed /ˈdɪkʃənɛɹi/ /"dIkS@nEr\i/ /"dIkS@nEr\i/
Passed /krɛ(ː)m/ /krE(:)m/ /krE(:)m/
Passed [bˠɑːd̪ˠ] [b_GA:d_d_G] [b_GA:d_d_G]
Passed [ŋ̍˩˨] [N=__B__L] [N=__B__L]
Passed [bˠɑːdʲ] [b_GA:d_j] [b_GA:d_j]
Passed [næu̯ˈɾɵːz] [n{u_^"48:z] [n{u_^"48:z]
Passed [ɕɪn˥˥niɛn˧˥] [s\In__T__TniEn__M__T] [s\In__T__TniEn__M__T]
Passed /ˈdɪkʃən(ə)ɹi/ /"dIkS@n(@)r\i/ /"dIkS@n(@)r\i/
Passed [ˈmɝdɚ] ["m3`d@`] ["m3`d@`]
Passed [næu̯ˈɾoːz] [n{u_^"4o:z] [n{u_^"4o:z]
Passed [ˈbætl̩ʃɪp] ["b{tl=SIp] ["b{tl=SIp]
Passed [noːˈɾuːz] [no:"4u:z] [no:"4u:z]
Passed [nou̯ˈɾuːz] [nou_^"4u:z] [nou_^"4u:z]
Passed /t͡ʃeɪnd͡ʒ/ /t__SeInd__Z/ /t__SeInd__Z/
Passed /ˈdæzl̩/ /"d{zl=/ /"d{zl=/
Text Expected Actual Differs at
test_convert_xsampa_to_ipa:
Passed /ukrA"jInA/ /ukrɑˈjɪnɑ/ /ukrɑˈjɪnɑ/
Passed /"dIkS@nEr\i/ /ˈdɪkʃənɛɹi/ /ˈdɪkʃənɛɹi/
Passed /krE(:)m/ /krɛ(ː)m/ /krɛ(ː)m/
Passed [b_GA:d_d_G] [bˠɑːd̪ˠ] [bˠɑːd̪ˠ]
Passed [N=__B__L] [ŋ̍˩˨] [ŋ̍˩˨]
Passed [b_GA:d_j] [bˠɑːdʲ] [bˠɑːdʲ]
Passed [n{u_^"48:z] [næu̯ˈɾɵːz] [næu̯ˈɾɵːz]
Passed [s\In__T__TniEn__M__T] [ɕɪn˥˥niɛn˧˥] [ɕɪn˥˥niɛn˧˥]
Passed /"dIkS@n(@)r\i/ /ˈdɪkʃən(ə)ɹi/ /ˈdɪkʃən(ə)ɹi/
Passed ["m3`d@`] [ˈmɝdɚ] [ˈmɝdɚ]
Passed [n{u_^"4o:z] [næu̯ˈɾoːz] [næu̯ˈɾoːz]
Passed ["b{tl=SIp] [ˈbætl̩ʃɪp] [ˈbætl̩ʃɪp]
Passed [no:"4u:z] [noːˈɾuːz] [noːˈɾuːz]
Passed [nou_^"4u:z] [nou̯ˈɾuːz] [nou̯ˈɾuːz]
Passed /t__SeInd__Z/ /t͡ʃeɪnd͡ʒ/ /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
Passed /"d{zl=/ /ˈdæzl̩/ /ˈdæzl̩/
Text Expected Actual Differs at
test_roundtrip_ipa:
Passed /ukrɑˈjɪnɑ/ /ukrɑˈjɪnɑ/ /ukrɑˈjɪnɑ/
Passed /ˈdɪkʃənɛɹi/ /ˈdɪkʃənɛɹi/ /ˈdɪkʃənɛɹi/
Passed /krɛ(ː)m/ /krɛ(ː)m/ /krɛ(ː)m/
Passed [bˠɑːd̪ˠ] [bˠɑːd̪ˠ] [bˠɑːd̪ˠ]
Passed [ŋ̍˩˨] [ŋ̍˩˨] [ŋ̍˩˨]
Passed [bˠɑːdʲ] [bˠɑːdʲ] [bˠɑːdʲ]
Passed [næu̯ˈɾɵːz] [næu̯ˈɾɵːz] [næu̯ˈɾɵːz]
Passed [ɕɪn˥˥niɛn˧˥] [ɕɪn˥˥niɛn˧˥] [ɕɪn˥˥niɛn˧˥]
Passed /ˈdɪkʃən(ə)ɹi/ /ˈdɪkʃən(ə)ɹi/ /ˈdɪkʃən(ə)ɹi/
Passed [ˈmɝdɚ] [ˈmɝdɚ] [ˈmɝdɚ]
Passed [næu̯ˈɾoːz] [næu̯ˈɾoːz] [næu̯ˈɾoːz]
Passed [ˈbætl̩ʃɪp] [ˈbætl̩ʃɪp] [ˈbætl̩ʃɪp]
Passed [noːˈɾuːz] [noːˈɾuːz] [noːˈɾuːz]
Passed [nou̯ˈɾuːz] [nou̯ˈɾuːz] [nou̯ˈɾuːz]
Passed /t͡ʃeɪnd͡ʒ/ /t͡ʃeɪnd͡ʒ/ /t͡ʃeɪnd͡ʒ/
Passed /ˈdæzl̩/ /ˈdæzl̩/ /ˈdæzl̩/
Text Expected Actual Differs at
test_roundtrip_xsampa:
Passed /ukrA"jInA/ /ukrA"jInA/ /ukrA"jInA/
Passed /"dIkS@nEr\i/ /"dIkS@nEr\i/ /"dIkS@nEr\i/
Passed /krE(:)m/ /krE(:)m/ /krE(:)m/
Passed [b_GA:d_d_G] [b_GA:d_d_G] [b_GA:d_d_G]
Passed [N=__B__L] [N=__B__L] [N=__B__L]
Passed [b_GA:d_j] [b_GA:d_j] [b_GA:d_j]
Passed [n{u_^"48:z] [n{u_^"48:z] [n{u_^"48:z]
Passed [s\In__T__TniEn__M__T] [s\In__T__TniEn__M__T] [s\In__T__TniEn__M__T]
Passed /"dIkS@n(@)r\i/ /"dIkS@n(@)r\i/ /"dIkS@n(@)r\i/
Passed ["m3`d@`] ["m3`d@`] ["m3`d@`]
Passed [n{u_^"4o:z] [n{u_^"4o:z] [n{u_^"4o:z]
Passed ["b{tl=SIp] ["b{tl=SIp] ["b{tl=SIp]
Passed [no:"4u:z] [no:"4u:z] [no:"4u:z]
Passed [nou_^"4u:z] [nou_^"4u:z] [nou_^"4u:z]
Passed /t__SeInd__Z/ /t__SeInd__Z/ /t__SeInd__Z/
Passed /"d{zl=/ /"d{zl=/ /"d{zl=/