Jump to content

Auxilium:Appellatio Anglica Australiae

E Victionario

Consonantes[+/-]

Signum Exemplum Transcriptio
p pin /pɪn/
b bin /bɪn/
t tin /tɪn/
d din /dɪn/
k kin /kɪn/
ɡ give /ɡɪv/
chin /tʃɪn/
gin /dʒɪn/
f fin /fɪn/
v vim /vɪm/
θ thin /θɪn/
ð this /ðɪs/
s sin /sɪn/
z zing /zɪŋ/
ʃ shin /ʃɪn/
ʒ measure /ˈmeʒə/
h hit /hɪt/
m mock /mɔk/
n knock /nɔk/
ŋ thing /θɪŋ/
r wrong /rɔŋ/
l long /lɔŋ/
w wasp /wɔsp/
j yacht /jɔt/
  1. Mutae /p t k/ aspiratae ([pʰ, tʰ, kʰ]) sunt, nisi post s stant.
  2. /d/ et /t/ inter vocales saepe [ɾ] sunt.
  3. /hj/ saepe [ç] est.
  4. /tj dj/ saepe [tʃ dʒ] fiunt.

Vocales[+/-]

Signum Exemplum Transcriptio
ɪ hid /hɪd/
e head /hed/
æ had /hæd/
ɐ hut /hɐt/
ɔ hot /hɔt/
ʊ hood /hʊd/
ə allow /əˈlæɔ/
ɪə peered /pɪəd/
haired /heːd/
æː sad /sæːd/
ɐː hard /hɐːd/
horde /hoːd/
ɜː herd /hɜːd/
heed /hiːd/
ʉː hoot /hʉːt/
æɪ hate /hæɪt/
ɑe hide /hɑed/
æɔ out /æɔt/
əʉ hope /həʉp/
ɔɪ hoist /hɔɪst/
ʊə tour /tʊə/
  1. /ɪə/ saepe monophthongus est.
  2. /iː ʉː/ saepe diphthongi sunt.
  3. /ʊə/ saepe [oː] vel [ʉːə] fit.

Aliae notae[+/-]

ˈ Accentus primarius
ˌ Accentus secundarius

Vide etiam[+/-]